ขอชี้แจงกรณี “กล่องดิจิตอลทีวี ครีเอเทค รุ่น CT-1 และ CT-4 มีการใช้ระบบเสียงในการให้บริการไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เสียง”

ขอชี้แจงกรณี “กล่องดิจิตอลทีวี ครีเอเทค รุ่น CT-1 และ CT-4 มีการใช้ระบบเสียงในการให้บริการไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เสียง”


1. บริษัท ฯ ขอเรียนแจ้งว่า บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีระบบเสียงที่ถูกต้อง และ ได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกประการ
2. กรณีดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของกล่องรับสััญญาณรุ่นดังกล่าว บริษัท ฯ ขอยืนยันว่า การทำงานของกล่องรับสัญญาณยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม
3. ในการนี้บริษัท ฯ จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดพร้อมแสดงเอกสารกรณีดังกล่าวกับทางสำนักงาน กสทช. ต่อไป
4. บริษัท ฯ ขอยืนยันว่า จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวทางที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของสำนักงาน กสทช. อย่างรวดเร็วที่สุด และการแก้ไขกรณีดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติของผู้บริโภค