ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

A. ฟังก์ชั่นการใช้งานรับชมช่องรายการของดิจิตอลทีวี

          1.ชมรายการของช่องรายการดิจิตอลทีวี 


               (1) เลือกรับชมช่องรายการต่างๆ ให้กดปุ่ม OK แล้วเลือกช่องรายการจาก “รายชื่อทีวีทั้งหมด” ตามรายการที่แสดงผลที่หน้าจอ


               (2) เปลี่ยนช่องรายการ ให้กดปุ่ม ลูกศรขึ้น (CH+) หรือ ลูกศรลง (CH-)


 


B. ฟังก์ชั่นการใช้งานอัดรายการ

          1.การบันทึกแบบทันที

               (1) เสียบ Flash drive, External Harddisk Drive เข้าที่ USB หน้ากล่องรับสัญญาณ


               (2) เลือกช่องรายการที่ต้องการบันทึก และกดปุ่ม Record (ปุ่มจุดสีแดง บริเวณด้านล่างซ้ายของรีโมท)


               (3) สังเกตตัวเลขนับเวลาบันทึก จะขึ้นบริเวณด้านซ้ายบนของจอ


               (4) เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม Stop (ปุ่มด้านล่างปุ่ม Record) จะขึ้นข้อความเตือนยืนยันการยกเลิก
                    ให้กดปุ่ม OK 1 ครั้ง

               (5) รายการที่ได้บันทึก จะอยู่ในโฟลเดอร์ HBPVR


               (6) หากต้องการดูรายการที่บันทึก ให้กด Menu >>> USB >>> Multimedia >>> PVR
                    และเลือกโฟลเดอร์
HBPVR จะพบไฟล์ที่บันทึก


          2. การบันทึกแบบตั้งเวลา-วันที่ล่วงหน้า  

               (1) เสียบ Flashdrive, External Harddisk เข้าที่ USB หน้ากล่องรับสัญญาณ


               (2) เลือกช่องรายการที่ต้องการบันทึก และกดปุ่ม EPG จะเข้าหน้าผังรายการ ให้กดปุ่ม สีแดง 1 ครั้ง จะเข้าสู่หน้า Schedule ของช่องรายการ


               (3) กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมท 1 ครั้ง จะขึ้นหน้าต่างการเพิ่ม Event


               (4) ตั้งค่าแต่ละบรรทัด ตามนี้


                      -  หมายเลขช่อง : เลือกช่องรายการที่ต้องการตั้งบันทึกล่วงหน้า


                      -  เริ่มวันที่ : ใส่ เดือน/วัน/ปี (ค.ศ.) ที่ต้องการให้บันทึก


                      -  เวลาเริ่มต้น : ใส่เวลาเริ่มต้นบันทึก เช่น 17.00


                      -  เวลาสิ้นสุด : ใส่เวลาสิ้นสุดการบันทึก เช่น 20.00


                      -  ทำซ้ำ : ครั้งเดียว


                      -  Mode : Record


               (5) เครื่องจะทำการบันทึกรายการตามวัน-เวลาที่โปรแกรมไว้  (ต้องเสียบปลั๊กไฟกล่องรับสัญญาณไว้ตลอดเวลา)


               (6) รายการที่ได้บันทึก จะอยู่ในโฟลเดอร์ HBPVR


               (7) หากต้องการดูรายการที่บันทึก ให้กด Menu >>> USB >>> Multimedia >>> PVR
                    และเลือกโฟลเดอร์
HBPVR จะพบไฟล์ที่บันทึก


 
C. ฟังก์ชั่นการใช้งาน Media Player


          1. เสียบ Flashdrive, External Harddisk drive เข้าที่ช่อง USB หน้ากล่องรับสัญญาณ


          2. กดปุ่ม Menu บนรีโมท จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรขวา (VOL+) 6 ครั้ง จะขึ้นหัวข้อ USB


          3. กดปุ่ม ลูกศรลงล่าง(CH-) เพื่อเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ มัลติมีเดีย จากนั้นกด OK


          4. เมื่อเข้าสู่หน้า มัลติมีเดีย จะแบ่งการเล่นไฟล์ต่างๆ เป็น 4 ส่วน ดังนี้

               4.1 เพลง สามารถเล่นไฟล์เพลง MP3, AAC ได้


               4.2 ภาพ สามารถเล่นไฟล์ภาพ JPEG


               4.3 ภาพยนตร์ สามารถเล่นไฟล์ Video ประเภท MP4, MKV ได้ 


              4.4 PVR สามารถเล่นไฟล์ที่บันทึกมาจากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล


         5. เลือกประเภทมัลติมีเดียที่ต้องการใช้งาน จากนั้นกด OK


         6. จะแสดงชื่อไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์บันทึก สามารถกด OK เพื่อเริ่มเล่นไฟล์ได้ทันที