คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

  • วิธีการจูนช่องสัญญาน Createch SET TOP BOX
  • การเปิดไฟเลี้ยงเสาอากาศ Createch AT-1
  • การเรียงช่องรายการ
  • กล่องสัญญานดับไป หรือขึ้น OTA
  • เสาอากาศใช้งานไม่ได้
  • กล่องสามารถใช่ร่วมกับเสาอากาศแบบไหน
  • ข้อมูลกล่องและเสาสัญญานของ Createch
  • กล่องดิจิตอลรับได้ทั้งหมดกี่ช่องสัญญาน
  • แก้ปัญหา ช่อง 7 ไม่มีเสียง